1. פרשה זו נפתחת בתיאור של בני ישראל הניצבים לפני ה'. מהם ארבעת המקומות הנוספים בתורה בהם אנשים מתוארם כ"ניצבים"?

  בפרשת וירא, נאמר על המלאכים שהגיעו אל אברהם שהם "ניצבים עליו" (בראשית יח ב). 2. בפרשת ויגש, יוסף מוציא את האנשים "הניצבים עליו" כשהוא רוצה להתגלות לאחיו (בראשית מה א). 3. בפרשת שמות, כשמשה ואהרון עוזבים את פרעה לאחר פגישתם חסרת התועלת, הם נתקלים באנשים שהיו "ניצבים לקראתם" מחוץ לארמון (שמות ה כ). 4. בפרשת קורח, נאמר על דתן ואבירם שהם "יצאו ניצבים פתח אוהליהם", כשמשה בא לדבר איתם (במדבר טז כז).
 2. אילו שני מקצועות עתיקים מופיעים בפרשה זו?

  המקצעות חוטב עצים ושואב מים מופיעים בדברים כט י.
 3. באיזה הקשר מוזכר בפרשה זו מלח? באילו 3 מקומות נוספים בתורה מוזכר מלח?

  משה אומר שכשדורות העתיד יראו בחורבן הארץ, הם יראו "גפרית ומלח שרפה כל ארצה" (דברים כט יב). מלח מוזכר בתורה גם: 1. בפרשת וירא כשאשת לוט פונה לראות בחורבן סדום והופכת לנציב מלח (בראשית יט כו). 2. בפרשת ויקרא, אנחנו מצווים להוסיף מלח לכל קרבן (ויקרא ב יג). 3. בפרשת במדבר, ברית העולם עם הכהנים מכונה "ברית מלח" (במדבר יח יט).
 4. מהן ארבע הערים שמוזכרות בפסוק אחד בפרשתנו, וכן בפסוק אחד בחומש בראשית?

  סדום, עמורה, אדמה וצבויים מוזכרות כולן בפסוק אחד בפרשה זו (דברים כט יב). ומוזכרות יחד פעמיים נוספות בפסוקים בפרשת לך לך (בראשית יד ב,ח).
 5. מיהם שלושת האנשים שמוזכרים יחד בפסוק אחד בפרשה זו – בשני מקרים שונים?

  אברהם, יצחק ויעקב מוזכרים יחד בדברים כט יב ובדברים ל כ.
 6. באיזה הקשר מוזכר בפרשה זו שורש?

  משה משווה את מי שחושב לעבוד אלוהים אחרים ל"שורש פורה ראש ולענה" (דברים כט יז).
 7. לאיזה פריט בפרשה זו מתייחסים גם בזכר וגם בנקבה?

  ספר תורה מוזכר בגוף נקבה (דברים כח סא) ובגוף זכר (דברים כט כ). להסבר, ראו רש"י בדברים כט כ.