1. מהם שני המקומות בהם מוזכר בפרשה זו "א-ד-ו-ם"? היכן מוזכר הצבע האדום בפעם הראשונה בתורה? והיכן בפעם השנייה?

  פרשה זו מתחילה בהלכות פרה אדומה (במדבר יט ב). בהמשך, משה שולח שליחים למלך אדום כדי לבקש ממנו רשות לעבור בארצו (במדבר כ יד). הפעם הראשונה בה מוזכר הצבע האדום היא בפרשת תולדות, שבה עשיו מתואר בלידתו כ"אדמוני" (בראשית כה כה). כמה פסוקים אחר כך, עשיו מבקש מיעקב להאכיל אותו מהתבשיל האדום שהוא בישל לעצמו (כה ל). .
 2. איזו מערכת חוקים נפתחת במילים "זאת חוקת התורה"? איזו מצווה נוספת בחומש דברים מוצגת באותן מילים - "זאת חוקת התורה"?

  בפרשה זו, מצוות פרה אדומה מוצגת במילים אלה (במדבר יט ב), ובפרשת מטות, הלכות הכשרת כלים מוצגות באותן המילים (במדבר לא כא). .
 3. בפרשה זו, לשם איזה תהליך היה צריך לשרוף עץ ארז, אזוב וצמר צבוע בשני? איזה תהליך טהרה נוסף דורש שריפה של אותם שלושה מרכיבים? היכן עוד בתורה מוזכר שימוש באזוב?

  שלושת המרכיבים האלה נשרפו יחד עם הפרה האדומה, כחלק מתהליך טהרת טמא מת (במדבר יט ו). בפרשת מצורע, תהליך ההיטהרות מצרעת דרש שריפה של אותם שלושה רכיבים. בפרשת בוא, בני ישראל צוו למרוח את דם קרבן הפסח על מזוזות בתיהם ומשקופיהם, באמצעות אגודת אזוב (שמות יב כב). .
 4. מיהם שני האנשים שפטירתם מוזכרת בפרשה זו?

  בפרשה זו מוזכרת פטירתם של מרים ואהרון, אחי משה (במדבר כ א; כ כח). .
 5. אילו שלושה מתוך שבעת המינים בהם התברכה ארץ ישראל מוזכרים בפרשה זו? היכן מוזכרת בתורה תאנה בלי אף אחד מהמינים האחרים?

  כשבני ישראל מתלוננים שאין להם מים, הם מתלוננים גם שהביאו אותם אל המדבר שהוא "לא מקום... תאנה, גפן ורימון..." (במדבר כ ה). בפרשת בראשית, אדם וחוה מכינים לעצמם בגדים מעלי תאנה (בראשית ג ז). .
 6. בפרשה זו מסופר שמשה הוציא מים מאבן, איפה עוד מסופר בתורה שמשה הוציא מים מאבן? מה ההבדל בשמות בו מכונות שתי אבנים אלה?

  משה מוציא מים מאבן גם בפרשת בשלח (שמות יז ו). בפרשת בשלח האבן נקראת צור ובפרשה זאת היא נקראת סלע (במדבר כ יא). .
 7. שמו של איזה מקום המופיע בפרשתנו כולל 3 אותיות ה'?

  הֺר ההר, מקום קבורתו של אהרון מכיל שלוש אותיות ה' (במדבר כ כב). .
 8. באיזה הקשר מופיע המספר 30 בפרשה זו?

  לאחר פטירת אהרון, כל העם התאבל עליו במשך שלושים יום (במדבר כ כט). .
 9. על איזה פריט ה' מצווה את משה "עשה לך", בפרשה זו? מה הדבר הנוסף שעליו מצווה ה' את משה "עשה לך", במקום אחר בתורה? על מי עוד כתוב בתורה שה' ציווה עליו: "עשה לך" משהו?

  בפרשה זו, ה' ציווה על משה להכין נחש נחושת במילים: "עשה לך שרף" (במדבר כא ח). בפרשת בהעלותך, ה' ציווה על משה "עשה לך שתי חצוצרות כסף" (במדבר י ב). בפרשת נח, ה' ציווה על נח "עשה לך תיבת עצי גופר" (בראשית ו יד). .
 10. איזה יצור מופיע גם בפרשה זו וגם בפרשת בראשית?

  בפרשה זו נחשים תקפו את בני ישראל (במדבר כא ו), ובפרשת בראשית, הנחש פיתה את חוה לאכול מפרי עץ הדעת (בראשית ג א).