1. היכן מוזכר לראשונה שמו של יהושע בן נון בתורה?

  יהושע מוזכר לראשונה בפרשת בשלח כשהוא נבחר לנהל את המלחמה נגד עמלק (שמות יז ט).
 2. איזה מבניו של יעקב מוזכר בשמו של אחד המרגלים?

  יוסף מוזכר בשמו של המרגל משבט יששכר - יגאל בן יוסף (במדבר יג ז).
 3. למי קורא אלוקים בפרשה זו "עבדי"? למי עוד הוא קורא בתורה "עבדי"?

  השם קורא לכלב בן יפונה "עבדי" (במדבר יד כד), ובפרשת בהעלותך, הוא מכנה כך את משה (במדבר יב ז-ח).
 4. מהם שלושת הפירות שבהן השתבחה ארץ ישראל, אשר מופיעים בפרשתנו בפסוק אחד?

  ענבים, רימונים ותאנים, הם שלושת המינים שהמרגלים לקחו עמם מארץ כנען, וכולם מופיעים יחד בפסוק כג בבמדבר יג.
 5. מהם שני המקומות בפרשתנו שבהם מישהו נסקל או כמעט נסקל באבנים? היכן מסופר בתורה על מישהו שחשש שיסקלו אותו?

  כשכלב ויהושע משבחים את ארץ כנען, בני ישראל כמעט סקלו אותם (במדבר יד י). מאוחר יותר, המקושש שאסף קרשים בשבת, נהרג בסקילה (במדבר טו לה-לו). בפרשת בשלח, כשבני ישראל מתלוננים, משה זועק אל השם ש"עוד מעט וסקלוני" (שמות יז ד).
 6. היכן מופיע בפרשתנו המספר 10?

  אלוקים אומר למשה שבני ישראל ניסו אותו 10 פעמים (במדבר יד כב).
 7. מיהם שני האנשים שקורעים את בגדיהם בפרשה זו? מתי הפעם הראשונה שקבוצת אנשים קורעת את בגדיה?

  יהושע וכלב קורעים את בגדיהם כשהם מגלים שהעם קיבל את דיבת המרגלים (במדבר יד ו). בפרשת מקץ, אחיו של יוסף קורעים את בגדיהם כשהגביע מתגלה בשקו של בנימין (מד יג).
 8. בפרשה זו ה' גוזר על בני ישראל לנדוד במדבר במשך 40 שנה (במדבר יד לג). מהם שני המקומות הנוספים בתורה שבהם מוזכרות 40 שנים?

  גם עשיו וגם יעקב התחתנו בגיל 40 (בראשית כה כ, כו לד).
 9. היכן בפרשה זו שמים מישהו במשמר (מעצר)? על מי עוד מספרת התורה שהוא נאסר?

  המקושש הוכנס למשמר עד שהשם אמר למשה מהו העונש המתאים לו (במדבר טו לד). בפרשת וישב, יוסף ושר המשקים ושר האופים של פרעה מוכנסים למאסר (בראשית מ ג). בפרשת מקץ יוסף מכניס את אחיו למאסר לשלושה ימים (בראשית מב יז). בפרשת אמור מוכנס המגדף שקילל את ה' למשמר עד שה' הודיע מהו ענשו (ויקרא כד יב).
 10. איזה פסוק בפרשתנו מתחיל ומסתיים באותן שלוש מילים?

  הפסוק האחרון בפרשה (שהוא הפסוק האחרון בפרשייה השלישית של קריאת שמע), מתחיל ומסתיים באותם שלוש מילים "אני ה' אלוקיכם" (במדבר טו מא).