1. מיהם שני האנשים שמסופר עליהם בתורה שלקו בצרעת?

  בפרשת שמות, בתיאור הסנה הבוער, מסופר שידו של משה לקתה לזמן קצר בצרעת (שמות ד ו). בפרשת בהעלותך, מרים לקתה בצרעת משום שהיא דיברה לשון הרע על אחיה משה (במדבר יב י).
 2. אילו שלושה פריטים הקשורים בטיהור הצרעת משמשים גם לתהליך טהרתו של טמא מת (מי שבא במגע עם מת) כמתואר בבמדבר יט ו?

  בהליך טהרת הצרעת משתמשים בעץ ארז, אזוב וצמר הצבוע בתולעת שני (ויקרא יד ד). בפרשת חוקת, תהליך הטהרה של טמא מת דורש אף הוא את השימוש ברכיבים אלה, בנוסף לאפר פרה אדומה (במדבר יט ו).
 3. איזה דבר דומם מתואר בפרשה זו כ"חי"? על מה עוד כתוב בפרשה שהוא צריך להיות חי?

  א. המים שמשמשים לטהרת המצורע חייבים להיות "מים חיים" הנובעים ממעין טבעי (ויקרא יד ה). ב. המצורע חייב להביא כקרבן "שתי ציפורים חיות" (יד ד).
 4. איזו פעולה, שבדרך כלל אסורה, היא חלק מהתהליך טהרת המצורע?

  בדרך כלל, אסור לאדם לגלח את כל שערות גופו, שכן הוא עלול לעבור בכך על איסור גילוח פאות הראש והזקן (ויקרא יט כז). [בגילוח שיער הגוף יכולה להיות גם עבירה על "לא ילבש" – שאוסרת על גבר לעשות מעשי נשים, כמו הסרת שיער הגוף (דברים כב ה עם רש"י)]. למרות זאת, טהרת המצורע כוללת גילוח שיער כל הגוף (ויקרא יד ט).
 5. אילו חלקי גוף מופיעים בפרשה זו, אך אינם מופיעים בשום מקום נוסף בתורה?

  המצורע, כחלק מטהרתו, חייב לגלח את כל שערותיו כולל גבות עיניו (ויקרא יד ט). הגבות אינן מוזכרות באף מקום נוסף בתורה.
 6. א. אילו שלוש אותיות יוצרות פועל וצבע ששניהם מוזכרים בפרשה זו? ב. באילו שני מקומות נוספים בתורה מוזכר פועל זה?

  א. התורה דנה מה ההשלכות במקרה שאדם בטומאת זב יורק על אדם אחר (ויקרא טו ח), ומשתמשת בנטיית הפועל "יָרק" לתיאור היריקה. בהמשך, מסבירה התורה ששקערורית ירקרקת בקיר עלולה להעיד על צרעת הבית (ויקרא יד לז). ב. בשני מקומות נוספים בתורה מוזכרת יריקה: בפרשת בהעלותך, ה' מסביר שכפי שכאשר אב נאלץ לירוק בפני בתו היא ודאי תתבייש שבעה ימים, כך מרים צריכה להיענש בצרעת ולהיות מבודדת במשך שבעה ימים (במדבר יב יד). בפרשת כי תצא, כחלק מתהליך החליצה, האלמנה צריכה לירוק בפני אחי בעלה המנוח (דברים כה ט).
 7. איזו ארץ מוזכרת בפרשה זו?

  בפרשה זו מוזכרת ארץ כנען - צרעת הבתים יכולה להופיע אך ורק בארץ כנען (ויקרא יד לד).