1. בתחילת פרשתנו משה מקהיל (אוסף) יחד את כל עדת בני ישראל (שמות לה א). מהם שני המקומות הנוספים בתורה בהם מישהו מקהיל ומכנס יחד עדה?

  בפרשת קורח, קורח מקהיל עדת מורדים על משה ואהרון (במדבר טז יט). בפרשת חוקת, משה ואהרון מקהילים את עם ישראל ליד הסלע, לפני שמשה הוציא ממנו מים (במדבר כ י).
 2. מהם ארבעת סוגי התכשיטים שבני ישראל תורמים למשכן בפרשה זו?

  בני ישראל הביאו חחים (טבעות), נזמים טבעות וכומזים (תכשיטים לגוף) (שמות לה כב).
 3. מה נעשה בפרשה זו "בבוקר בבוקר" – כלומר בכל בוקר? מה עוד נעשה בתורה "בבוקר בבוקר"? (3 תשובות)

  בני ישראל המשיכו להביא את נדבותיהם למשכן "בבוקר בבוקר" (שמות לו ג). אותו ביטוי משמש בשלושת המקומות הבאים: בפרשת בשלח – בתיאור זמן לקיטתו של המן (שמות טז כא); בפרשת תצווה – בתיאור העלאת הקטורת על ידי אהרון מידי בוקר (שמות ל ז); בפרשת צו – בתיאור הבערת עצי המזבח באש תמיד על ידי הכהן (ויקרא ו ה).
 4. היכן מוזכרות בפרשה זו כנפיים?

  כנפיהם של הכרובים היו פרושות על הכפורת של ארון הברית (שמות לז ט).
 5. מהם שני הפריטים במשכן שנעשו ממקשת זהב (גוש זהב) אחת? איזה פריט נוסף ששימש במדבר נוצר ממקשה אחת של מתכת?

  הכפורת והכרובים שמעל ארון הברית נעשו "מקשה" אחת של זהב (שמות לז ז), וכך גם המנורה (לז יז). בפרשת בהעלותך, משה מצווה להכין שתי חצוצרות כסף "מקשה תעשה אותם" (במדבר י ב).
 6. מהם שלושת הפריטים במשכן שצורתם ריבוע מדויק?

  צורתם של שלושת הפריטים הבאים הייתה ריבוע: מזבח הזהב (שמות לז כה), מזבח הנחושת (לח א) והחושן של הכהן הגדול (לט ט).