1. באיזה הקשר מוזכר בפרשה זו המספר 5? (3 תשובות)

  יוסף מבשר לאחיו שעדיין נותרו 5 שנות רעב (בראשית מה ו). יוסף נותן לבנימין 5 חליפות שמלות (בראשית מה כב). יוסף מביא חמישה מאחיו לפגוש את פרעה (בראשית מז ב).
 2. בפרשה זו יוסף שולח 10 אתונות ליעקב (מה כג). על מי עוד מסופר בתורה שהוא נתן מתנה של אתונות? (2 תשובות), על מי כתוב בתורה שהוא רכב על אתון?

  בבראשית יב טז, פרעה נותן לאברהם מתנות רבות, וביניהן אתונות. בבראשית לב טז, במנחה שיעקב שולח לעשיו היו גם 20 אתונות. בבמדבר כב כב, מסופר על בלעם שרכב על אתונו בדרכו לקלל את עם ישראל.
 3. מי נקרא בפרשתנו בחזרה כפולה על שמו? למי עוד קראו בתנ"ך בחזרה כפולה על שמו? (3 תשובות)

  כשיעקב יוצא לדרכו מצרימה ה' קורא לו "יעקב יעקב" (בראשית מו ב). בבראשית כב יא, המלאך שעוצר את אברהם מלשחוט את בנו יצחק קורא לו פעמיים בשמו. בשמות ג ד, אלוקים קורא למשה מתוך הסנה הבוער "משה משה".
 4. היכן בפרשתנו מישהו עונה במילה "הנני"? מי עוד עונה "הנני" בספר בראשית? (7 תשובות)

  כשה' קורא ליעקב בדרכו מצרימה הוא עונה "הנני" (בראשית מו ב). בפרשת וירא אברהם משיב "הנני" שלוש פעמים – כשה' קורא לו לעקוד את בנו, כשהוא עונה לבנו יצחק בדרכם אל העקידה, וכשהוא עונה למלאך שקורא לו לעצור את העקידה (בראשית כב א,ז,יא). בארבעה מקרים נוספים בבראשית מישהו עונה "הנני": כשעשיו נענה לקריאתו של יצחק שמבקש ממנו להכין לו סעודה לפני שהוא מברך אותו (בראשית כז א); כשיעקב ניגש אל אביו לקבל את הברכה, יצחק עונה הנני (בראשית כז יח); כשיעקב מספר על חלומו שבו פנה אליו המלאך, הוא ענה לו "הנני" (בראשית לא יא); כשיעקב קורא ליוסף ללכת לבדוק מה עם אחיו, יוסף עונה "הנני" (בראשית לז יג).
 5. מיהן שתי הבנות ממשפחתו של יעקב שהתורה מציינת בפירוש שירדו מצרימה?

  דינה וסרח בת אשר הן הבנות היחידות שהתורה מציינת בפירוש שירדו מצרימה (בראשית מו טו,יז).
 6. מי אביהם של הבנים בעלי השמות המחורזים "מופים" ו"חופים"?

  שנים מבניו של בנימין נקראים מופים וחופים (בראשית מו כא).
 7. היכן בפרשתנו הסכום אינו מתאים למספרים?

  התורה מספרת ש-66 מצאצאיו של יעקב ירדו מצרימה (בראשית מו כו), ואחר כך מוסיפה ששלושה נוספים כבר היו במצרים – יוסף ושני בניו. ובכל זאת, אחר כך היא כותבת שסך כל בני ביתו של יעקב היה 70 נפש (בראשית מו כז) [ההסבר המפורסם ביותר לכך הוא שיוכבד נולדה בין החומות, כפי שמובא ברש"י].
 8. איזה איבר מהגוף מוזכר בפרשה זו 4 פעמים?

  הצוואר מוזכר בפרשתנו ארבע פעמים: יוסף בוכה על צווארו של בנימין, בנימין בוכה על צווארו של יוסף (בראשית מה יד), יוסף נופל על צוואר יעקב, ואז בוכה על צווארו (בראשית מו כט).