סוד הדבר, יתגלה בוויכוח שהיה בין הגדול שבחכמי ישראל – רבי עקיבא; לבין אחד הרשעים שבאומות העולם, שייצג את חכמתם של הגויים - טורנוסרופוס הרשע.

וכך מספר המדרש (מדרש תנחומא תזריע פרק ה):

"מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, איזו מעשים נאים? של הקדוש ברוך הוא, או של בשר ודם?

אמר לו: של בשר ודם נאים.

אמר לו, למה אתם נימולין?

אמר לו, אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני, ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נאים משל הקדוש ברוך הוא.

הביא לו רבי עקיבא שבלים וגלוסקאות [-חיטים ועוגות], אמר לו: אלו [-השבלים] מעשה הקב"ה, ואלו [-הגלוסקאות] מעשה ידי אדם. [וכי] אין אלו נאים יותר מן השבלים?".

אפשר לקרוא את דברי המדרש הללו בקריאה שטחית, כאילו היה כאן ויכוח 'ילדותי'; כאילו זו תחרות מי יצליח לתת תשובה יותר מבריקה.

אך כל המתמצא בלימוד מדרשי חז''ל יודע שלא כן הוא. כל מה שכתוב במדרש, מייצג דברי חכמה עמוקים, מחושבים, שיטתיים. הויכוח שנמסר כאן אינו סתם דיבורים לשם 'ויכוח' או התנצחות; זה מייצג הבדל עצום של השקפת עולם שורשית. ננסה להעמיק בזה יחד.

יוסף לעומת עשיו

מלחמת עולם נטושה בין יעקב לעשו, מלחמת נצח הנמשכת אף בין צאצאיהם לדורות עולם. יעקב לעומת עשו; יעקב ששואף לקראת עולם הבא, לעומת עשו שכל מעייניו נתונות לעולם הזה; יעקב שמתרכז בפן הרוחני של האדם, לעומת עשו שמנסה לנצל את כל ההנאות שיש בפן הגשמי.

וידוע, שתמצית הכח של יעקב במלחמתו נגד עשו, התרכז ביוסף בנו (ראה את רש"י בתחילת פרשת וישב: יעקב ראה את כל רשימת אלופי עשו, תמה ואמר, מי יכול לכבוש את כולן? ...כתיב "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש", ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם).

כי שני הפכים הם אלה, יוסף לעומת עשו. כיצד?

השמות שלהם מבטאים את מהותם. השם "עשו" הוא כבר "עשוי", גמור. הוא כבר שלם, אינו חסר כלום. אינו זקוק לשום התחדשות כדי להשלים את נפשו. ואילו השם יוסף מורה על הוספה, ההיפך הגמור. כל מהותו מושקע בידיעה שעדיין חסר לו שלימות, חייו מוקדשים לחיפוש אחר תוספת התחדשות (מדברי ה"שם משמואל", פרשת ויצא שנת תרפ''א).

 

אם יש דבר שמייצג את השקפת התורה והיהדות יותר מכל, זהו ההכרה שאדם איננו שלם. הוא צריך תמיד להשקיע בדברים שיביאו אותו לקראת שלימות נוספת. אם בלימוד תורה, ובקיום מצוות; אם בעשיית חסד עם הזולת; אם בהתגברות על נטיות רעות שבנפשו.

לא לחיות את החיים מתוך חיפוש אחר הנאה בלבד, אלא להשקיע מאמצים בהתעלות וצמיחה רוחנית, להיות טוב יותר.

האדם נולד עם נטיות טבעיות מסוימות; וכדי לחיות בצורה ראויה, עליו לשפר את הנטיות הללו.

זו כוונת רבי עקיבא, בהסבירו את מעשה ברית המילה: "מעשי בני אדם נאים". אנחנו נולדים בלתי מושלמים, ומצווים להגיע להשלמת גופנו, כמו גם את נפשנו, לאחר מכן, על ידי בחירה ועבודה שלנו.

זהו, "על קצה המזלג", אחד המסרים העמוקים הטמונים במצות ברית המילה.