"ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו" (שמות יב':8 )

בקערת הסדר היפה נניח מצה ומרור וגם את הזרוע שהיא זכר לקרבן הפסח, אבל מהיכן למדנו את מצוות שתיית ארבע הכוסות?

כאשר נקרא את הפסוקים הקשורים ליציאת מצרים, נפקד מקומן בפסוקי התורה. חכמינו הם שתקנו את מצוות שתיית היין, כוס אחר כוס, ארבע פעמים, בלילה הזה. פסח לא מתייחד בעניין היין, היין נוכח בהרבה אירועי מצווה, בקידוש ובהבדלה, ותחת החופה ובברית מילה ובפדיון הבן, כולם מצוות שנצטווינו עליהן בתורה, וחכמים תקנו לעשותם על היין.

אז אם צריך ארבע כוסות, מדוע לא צוותה התורה עליהן, וגם מה טעם בקריאת המצווה על שם הכלי בו היא מתבצעת?

אלוקים ברא עולם כדי להשפיע מטובו. מה שהיה במחשבה קבל צורה. מה שהיה תוהו ובוהו הפך לחומר. אלוקים ברא מקבל שיקבל את הטוב, הוא ברא מערכת כזו שמתאימה לאפשרויות הקבלה של אותו המקבל, כדי שדרכה, יגיע הטוב הזה אליו.

והמערכת הזו מורכבת מארבע יסודות אש, רוח, מים ועפר, והיא מפוזרת לארבע רוחות השמיים . אתה יכול להשתמש בשפע הזה, אבל נקודת הבחירה שלך נמצאת במקום החיבור של ההשפעה והקבלה, שם אתה מחליט איזו שימוש תעשה בחומר הנשפע עליך, ואיזו צורה תיתן לו.

האם תשמור אותו רק לעצמך, או האם תעשה ממנו פירות ליהנות בו אחרים. כשברא אלוקים את העולם, תנאי התנה אתו, שיהיה קיים רק אם ילך האדם בדרך שרצה הבורא, שאם לא כן יחזור העולם לתוהו, כך בא המבול בימיו של נוח. ששה עשר דורות אחרי כן, הלך כל העולם והתרחק, ורק יחידי סגולה שמרו על אותה ברית שכרת אלוקים עם עולמו, אבל לא היה בהם די כדי להעמיד אותו, אדם נברא להיות אדם ולא אלוה, והם עשו עצמם אלוהים, אדם נברא להיות אדם ולא עבד, והם השפילו את רוח האדם וכבודו, כל אדם עד בכור השפחה היה אלוה, אדון ועריץ על הנמוך ממנו, ועבד נרצע אל הגבוה ממנו. מצרים היא הפך הגמור מכוונתו של אלוקים בבריאת עולמו, הם המהות של החומר הרע שאינו רוצה לתת צורה מתוקנת לשפע: "אשר בשר חמורים בשרם" (יחזקאל כג' : 20 )

מקבל העומד מול האדם ואומר 'שלי שלי ושלך שלי'. ארבע אבות נזיקין שלוקחים את ההשפעה המיטיבה להשתמש בה לעצמם. מצרים פגמה בארבעה רבדים: בגוף, בנפש, בשכל ובמהות המקודשת של המושג אדם. העבודה הקשה לא הותירה מקום למחשבה, הדחק והלחץ ייגעו את הנפש הגוף קרס בקושי העבודה, ושוויו של האדם היה תלוי רק בתועלתו למערכת.

יציאת מצרים היא בניית פרצוף חדש של מקבל, וצורה אחרת של חומר בעולם, יציאת מצרים וקריעת ים סוף יילדו את עם ישראל , שעתידים היו להיעשות כלי מתוקן לקבלת הברכה, עם שיגיד 'שלי שלך, ושלך שלך' מקבלי שפע על מנת להשתמש בו בצורתו המדויקת, עם שירומם את ארבעת היסודות, ויפיץ את בשורת המוסר והצדק האלוקיים לארבע כנפות תבל. ארבע הכוסות שנשתה, בונות את קומתו החדשה של האדם:

"והוצאתי אותם מתחת סבלות מצרים,

 והצלתי אתכם מעבודתם

וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים

ולקחתי אתכם לי לעם" (שמות ו': 7,8)