1. מה מיוחד בפרשה זו ביחס למחזור קריאת פרשות השבוע בבית הכנסת?

  וילך היא הפרשה היחידה שיכולה להיקרא בשלמותה פעמיים בשנה. זה יכול לקרות כשהפרשות ניצבים ו-וילך נקראות בשבועות שונים, שאז פרשת וילך נקראת אחרי ראש השנה. ואם במחזור הקריאה החדש הפרשות נקראות יחד, אז וילך נקראת לפני ראש השנה – כך יוצא שהיא נקראת פעמיים באותה שנה.
 2. בפרשה זו, משה נפטר בגיל 120. מאיזה פסוק מפורש בתורה אנחנו רואים שמאה ועשרים שנה הן הגיל הראוי למות בו?

  בפרשת בראשית, אלוקים אומר בפירוש שימי האדם אמורים להיות מאה ועשרים שנה (בראשית ו ג, על פי האבן עזרא, ר' רש"י).
 3. איזה חג מוזכר בפירוש בפרשה זו?

  חג הסוכות מוזכר בפירוש בתור זמנה של מצוות הקהל, בשנה שלאחר שנת השמיטה (דברים לא י).
 4. מהן שתי המילים המופיעות בפרשה זו והן גם שמות של פרשות בחומש בראשית?

  המלים "מקץ" (דברים ל י) ו"וירא" (לא טו) הן גם שמות של פרשות בחומש בראשית.
 5. למי נאמרות בפרשה זו מלות העידוד חזק ואמץ? (2 תשובות)

  משה מעודד את עם ישראל במילים "חזקו ואמצו" על מלחמתם בכנענים (דברים לא ו). משה מעודד גם את יהושע להכניס את עם ישראל לארץ ישראל במילים "חזק ואמץ", (דברים לא כג).
 6. היכן מופיעים נשים וטף בפסוק אחד בפרשתנו? מהם ארבעת המקומות הנוספים בחומש דברים שבהם מוזכרים נשים וילדים קטנים באותו פסוק?

  על מצוות הקהל נאמר שנשים וילדים חייבים לעלות לירושלים לשמוע את המלך קורא בתורה (דברים לא יב). במקומות נוספים בחומש דברים: 1-2. נשים וטף מוזכרים יחד פעמיים בפרשת דברים, כשמשה מזכיר את כיבושן והשמדתן של הערים חשבון ובשן (דברים ב לד, ג ו). 3. בפרשת שופטים, ביחס למצוות כיבוש עיר, מותר לצבא ישראל להשאיר נשים וילדים קטנים בחיים (דברים כ יד). 4. בפרשת ניצבים, משה מונה קבוצות של אנשים ש"ניצבים" לפני ה' – ובכללן נשים וילדים (דברים כט י).
 7. מהם ארבעת הדברים שמתוארים בפרשה זו כ"עדים"?

  הפרשה מתארת כעדים את: 1. השיר שמשה יכתוב בפרשה הבאה (דברים לא יט). 2. ספר התורה שהונח בארון הברית (דברים לא כו). 3-4. השמים והארץ (דברים לא כח).
 8. היכן מוזכרת בפרשה זו טענת קל וחומר? מהם שלושת המקומות הנוספים בתורה שטיעון זה מופיע?

  משה אומר לבני ישראל ש"הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם עם ה' " ולכן קל וחומר ש"אף כי אחרי מותי". במקומות נוספים בתורה: 1. בפרשת ויגש, כשהאחים מואשמים בגנבת גביע הכסף של יוסף, הם עונים: "הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו השבונו אליך..." ולכן קל וחומר ש"איך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב?!" (בראשית מד ח). 2. בפרשת וארא משה תוהה בפני ה': "הן בני ישראל לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה?" (בראשית ו יב) 3. בפרשת בהעלותך, ה' אומר למשה, שאם אב "ירוק ירק" בפני בתו "הלא תכלם שבעת ימים?" ולכן מרים "תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה" (במדבר יב יד).