1. אילו ארבעה פסוקים רצופים מפרשתנו נקראים בחג, אך לא בבית הכנסת?

  הפסוקים שמתחילים במילים "ארמי אובד אבי" (דברים כו ה-ח) נקראים בהגדה של פסח בליל הסדר.
 2. איזה דבר מוזכר ארבע פעמים בפרשה זו – אך אינו מוזכר בשום מקום אחר בתורה?

  בפרשה זו מוזכר ארבע פעמים טנא: 1. עולי הרגל היו מניחים את פירותיהם בטנא ומביאים אותם לבית המקדש. 2. הכהן היה לוקח את הטנא ומניחו ליד המזבח (דברים כו ב,ד). 3-4. ברשימת הברכות והקללות, מוזכר הטנא פעמיים, כאינדיקציה אם עם ישראל הולך בדרך ה' או לא (דברים כח ה,יז).
 3. היכן נאמר לבני ישראל להשתמש בסיד?

  משה אומר לבני ישראל שביום אשר בו הם יעברו את הירדן הם ייקחו 12 אבנים גדולות, יצפו אותן בסיד (דברים כז ב), ויכתבו עליהן את התורה כולה.
 4. היכן עוד מופיעים בתורה דברי תוכחה ארוכים מלבד בפרשה זו?

  תוכחה ארוכה מופיעה גם בפרשת בחוקותי (ויקרא כו כז-מג).
 5. היכן מוזכר בפרשה זו זנב? (2 תשובות)

  אחת הברכות שתחול על עם ישראל אם ילך בדרך התורה היא, שהוא יהיה "לראש ולא לזנב" (דברים כח יג). וכן להיפך, אויביך יהיו "לראש, ואתה תהיה לזנב".
 6. איזו מתכת מוזכרת 3 פעמים בפרשה זו?

  הברזל מוזכר בפרשה זו 3 פעמים: 1. אין לחתוך את אבני המזבח בברזל (דברים כז ה). 2. התוכחה אומרת שאדמת ארץ ישראל תהיה כמו ברזל (כח כג). 3. התוכחה אומרת גם שהאויבים ישימו עול ברזל על צוואר עם ישראל (כח מח).
 7. אילו ממכות מצרים מוזכרות בדברי התוכחה הארוכים? (3 תשובות)

  המכות שמוזכרות הן: דבר (דברים כח כא), שחין (כח כז,לה) וארבה (כח לח).
 8. איזו תגובה מוזכרת 12 פעמים בפרשה זו – ורק פעם אחת בשאר התורה?

  כשעם ישראל ייכנס לארץ ישראל והלוויים יאמרו את 12 הקללות, כל העם יענה על כל אחת מהן "אמן" (דברים כז טו-כו). התגובה "אמן" מופיעה רק עוד פעם אחת בתורה בפרשת נשוא, כשמסבירים לאישה החשודה בניאוף מה יהיו תוצאות מעשיה, עליה להשיב במילים "אמן ואמן" (במדבר ה כב).
 9. א. איזה ביטוי בן 4 מילים חוזר 3 פעמים בפרשה זו כתיאור של ארץ כנען? ב. למי ה' מתאר בפעם הראשונה את ארץ כנען עם הביטוי הזה? ג. איזו ארץ נוספת מתוארת בביטוי זה?

  א. ארץ כנען מתוארת כ"ארץ זבת חלב ודבש" (דברים כו ט,טו). ב. ה' משתמש בתיאור הזה בדבריו אל משה בסנה הבוער (שמות ג ח). ג. בפרשת קורח, דתן ואבירם מתייחסים למצרים כאל ארץ זבת חלב ודבש (במדבר טז יג).