1. על אילו מעשים מובטח בפרשתנו שכר של אריכות ימים? על אילו שתי מצוות נוספות מבטיחה התורה אריכות ימים?

  בפרשה זו, חיים ארוכים מובטחים א. למי ששומר את חוקיו ומצוותיו של ה' (דברים ד מ) ב. למי שהולך בדרך המצוות (דברים ה כט) ג. למי שמכבד את אביו ואת אמו (דברים ה טו) ד. למי שישמור את המצוות בארץ ישראל (דברים ו א-ב). אריכות חיים מובטחת פעמיים נוספות בפרשת כי תישא א. על מצוות שילוח הקן – הרחקת האם לפני שלוקחים את הביצים (דברים כב ז) ב. למי שיחזיק כלי מידה ומשקלות מדויקים (דברים כה טו).
 2. באיזה הקשר מוזכר בפרשתנו דג?

  בני ישראל מוזהרים שלא ליצור פסלים בדמות דגים (דברים ד יח).
 3. היכן מוזכרים בפרשתנו שור וחמור באותו פסוק? (2 תשובות)

  בעשרת הדברות שור וחמור מוזכרים בקשר ל: א. שמירת השבת (דברים ה יג). ב. האיסור לחמוד את רכוש הזולת (דברים ה יז).
 4. באילו שני מקומות בפרשה זו התורה אומרת "בכל לבבך ובכל נפשך"?

  א. כשעם ישראל יישלח לגלות, כל מי שיבקש את ה' בכל לבבו ובכל נפשו, יצליח למצאו (דברים ד כט). ב. בפרשייה הראשונה של קריאת שמע, התורה מצווה לאהוב את ה' "בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים ו ה).
 5. מי מכונה בפרשה זו "עם חכם ונבון"? מי עוד מכונה בתורה "נבון וחכם"?

  כשעם ישראל שומר את מצוות התורה, העמים האחרים יראו בו "עם חכם ונבון" (דברים ד ו). בפרשת מקץ, פרעה אומר שאין עוד "נבון וחכם" כמו יוסף (בראשית מא לט).
 6. היכן מוזכרת בפרשה זו המילה ערפל? היכן עוד מוזכר ערפל בתורה?

  ערפל מוזכר בפרשתנו פעמיים בקשר למתן תורה (דברים ה יח, ד יא), והוא מוזכר גם בפרשת יתרו באותו הקשר (שמות כ יז).
 7. בפרשה זו מופיע הפסוק היחיד בתורה שבו יש שתי אותיות מוגדלות. מהו הפסוק?

  הפסוק הוא "שמע ישראל" (דברים ו ד), האותיות ע' של שמע וד' של אחד, נכתבות גדול יותר מיתר האותיות.
 8. בכל התורה כולה יש רק שני פסוקים שמכילים את כל אותיות האלף בית, האחד מופיע בפרשתנו והשני לא. מהם שני הפסוקים האלה?

  הפסוק שכולל את כל אותיות הא' ב' בפרשתנו הוא דברים ד לד. הפסוק הנוסף שכולל את כל האותיות הוא שמות טז טז בפרשת בשלח.