1. מיהם, קרוב משפחתו של בלק וקרוב משפחתו של משה, ששמותיהם דומים?

  אביו של בלק נקרא ציפור (במדבר כב ב), שם דומה לשמה של ציפורה אשת משה (שמות ב כא).
 2. את מי משווים בפרשה זו לשור, לאריה וללביא? מיהם שני האנשים הנוספים בתורה שמושווים לאריה (או לביא)?

  בפרשה זו, מלך מואב משווה את בני ישראל לשור הלוחך את כל סביבותיו (במדבר כב ד). בברכת בלעם לעם ישראל, הוא משווה אותם לאריה וללביא (במדבר כד ט). בפרשת ויחי, יעקב משווה את יהודה בנו לגור אריה (בראשית מט ט), ובפרשת וזאת הברכה, משה משווה את שבט גד ללביא (דברים לג כ).
 3. אל מי פונה ה' בשאלה בפרשה זו? מהם שלושת המקומות הנוספים בתורה שבהם ה' פונה אל מישהו בשאלה?

  בפרשה זו, ה' שאל את בלעם "מי האנשים האלה עמך?" (במדבר כב ט). בפרשת בראשית, ה' שאל את אדם, "אייכה?" – היכן אתה? (בראשית ג ט). בפרשת בראשית, אחרי שקין הרג את הבל, ה' שאל אותו "אי הבל אחיך?" (בראשית ד ט). בפרשת וירא, אחרי ששרה צחקה כשהתבשרה שהיא עומדת ללדת, ה' שאל את אברהם "למה זה צחקה שרה?" (בראשית יח יג).
 4. בפרשה זו בלעם רותם בעצמו את אתונו (במדבר כב כא). על מי עוד נאמר בתורה שהוא רתם את חמורו בעצמו? מיהם שני האנשים עליהם התורה מספרת שהם רתמו בעצמם את מרכבותיהם?

  בפרשת וירא, אברהם חבש את חמורו כדי להזדרז לצאת לעקדת יצחק (בראשית כב ג). בפרשת ויגש, יוסף רתם את מרכבתו כדי לצאת לקבל את פני אביו יעקב (בראשית מו כט). בפרשת בהעלותך פרעה רתם את מרכבתו כדי למהר לרדוף אחר בני ישראל (שמות יד ו).
 5. באיזה הקשר מוזכרת בפרשתנו נטייה לימין או לשמאל? היכן מוזכר המושג הזה בפרשת חוקת?

  בפעם השלישית בה מופיע המלאך, האתון אינה יכולה "לנטות ימין ושמאל" (במדבר כב כו). בפרשת חוקת, עם ישראל הבטיח למלך אדום לא לסור מהדרך ולא לנטות "ימין ושמאל" (במדבר כ יז).
 6. בפרשה זו האתון מדברת אל בלעם (כב כח). איפה עוד בתורה בעל חיים מדבר אל בן אדם?

  בפרשת בראשית, הנחש דיבר עם חווה ופיתה אותה לאכול מעץ הדעת (בראשית ג א).
 7. היכן בפרשתו מישהו סופק כפיים?

  בלק סופק את כפיו בכעס כשהוא שומע איך בלעם מברך את בני ישראל במקום לקלל אותם, בפעם השלישית (במדבר כד י).
 8. איזה מקום המוזכר בפרשתנו נקרא בשמו של עץ שמוזכר במקום אחר בתורה?

  בפרשה זו עם ישראל חונה בשיטים (במדבר כה א). שיטים הם גם העצים ששימשו כחומר הגלם העיקרי לבניית המשכן וכליו (שמות כה ה).
 9. איזה כלי נשק מוזכר בפרשה זו, אך אינו מופיע שוב בכל התורה?

  הרומח אשר בו משתמש פנחס כדי להרוג את זימרי (במדבר כה ז), אינו מוזכר שוב בכל התורה.