1. בפרשה זו נערך מפקד של בני ישראל. היכן עוד נמנים בני ישראל בחומש במדבר?

  בפרשת פנחס, בשנה האחרונה ל-40 שנות הנדודים במדבר, נערך מפקד נוסף של בני ישראל (במדבר כו א).
 2. שמו הפרטי של מי מנשיאי השבטים זהה לשמו של נשיא מתקופת בית שני?

  שמו הפרטי של גמליאל בן פדהצור, נשיא שבט מנשה (במדבר א י), זהה לשמו של רבן גמליאל נשיא ישראל ומגדולי החכמים בימי בית שני.
 3. על אילו שני אנשים נאמר במפורש בפרשתנו שלא היו להם בנים?

  התורה אומרת שלבניו הראשונים של אהרון, נדב ואביהו, לא היו בנים משלהם (במדבר ג ד).
 4. איזה נשיא שבט הוא גיסו של אהרון הכהן?

  נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, היה גיסו של אהרון. אהרון היה נשוי לאלישבע, אחותו של נחשון (שמות ו כג).
 5. מיהם שני האנשים שהתורה מציינת בפירוש בפרשתנו שהם בכורים?

  ראובן, בנו של יעקב (במדבר א כ), ונדב בנו של אהרון (במדבר ג ב) היו בכורים.
 6. מיהם שני האנשים שמותם מוזכר בפרשה זו?

  בפרשה זו מוזכרת מיתתם של נדב ואביהוא (במדבר ג ד).
 7. איזו מבין 10 המכות מוזכרת בפרשתנו?

  מותם של המצרים במכת בכורות מוזכר לעניין מצוות פדיון בכורות (במדבר ג יג).
 8. מי מקרוביו של משה נקרא בשם זהה לשמה של עיר עתיקה בישראל?

  בבמדבר ג יט מוזכר שמו של חברון, דודו של משה (אחיו של עמרם אבי משה), ששמו זהה לעיר העתיקה והמוכרת אשר בה נקברו האבות (בראשית כג יט).
 9. שמו של איזה בעל-חיים "מסתורי" מוזכר שש פעמים בפרשה זו?

  לפני שהיו מעבירים את המשכן ממקום למקום, היו מכסים רבים מכלי המשכן בעורות תחש (במדבר ד ו,ח,י,יא,יב,יד). זהותה של חיה זו אינה ברורה (ר' רש"י שמות כה ה).
 10. שמותיהם של אילו חמישה בני משפחה אחת מתחילים באותה אות?

  שמותיהם של חמישה מבני משפחתו של אהרון מתחילים באות אלף: אהרון, אשתו אלישבע ושלושת בניהם – אביהוא, אלעזר ואיתמר.