1. שמה של איזו פרשה כלול בשמה של פרשה זו?

  שמה של פרשת חוקת מחומש במדבר, כלול בשמה של פרשת בחוקתי.
 2. מהן המילה והיפוכה שמופיעות באותו פסוק בפרשתנו? (2 תשובות)

  א. המלים "חדש" ו"ישן" מופיעות בויקרא כו י - חלק מהשכר על שמירת המצוות יהיה שפע כזה של דגן, שנצטרך לפנות את הממגורות מהדגן הישן כדי למלאן בחדש. ב. המילים "טוב" ו"רע" מופיעות בויקרא כז י,יב, ביחס לדיני גאולת בהמה.
 3. מהן שתי המתכות המופיעות באותו פסוק בפרשה זו?

  ברזל ונחושת (נחושה) מופיעים בויקרא כו יט. פסוק שמתאר את תוצאותיה של אי הליכה בדרכי ה'.
 4. איזה חפץ מוזכר בפרשתנו בשלושה פסוקים רצופים?

  המלה "חרב" מופיע בשלושה פסוקים עוקבים, שעוסקים בברכה שתבוא אם נשמור את רצון ה' (ויקרא כו ו-ח).
 5. איזה מספר מופיע פעמיים ברציפות באותו פסוק, בפרשה זו?

  המספר 100 מופיע בזה אחר זה בויקרא כו ח, שם כתוב שאם עם ישראל ישמור על מצוות ה', אז "ורדפו מכם חמישה מאה, ומאה מכם רבבה ירדופו".
 6. איזה מספר מופיע ארבע פעמים בדברי הקללה שבפרשתנו?

  המספר 7 מופיע ארבע פעמים כשהתורה מזהירה שהעונשים יהיו פי 7 מהחטאים (ויקרא כו יח,כא,כד,כח).
 7. איזו מעשר מכות מצרים מוזכרת בפרשה זו?

  הדבר מוזכר בדברי הקללה (ויקרא כו כה).
 8. באיזה הקשר מופיע המספר 10 בפרשה זו? (3 תשובות)

  א. בדברי הקללה, התורה אומרת שעשר נשים יאפו לחם בתנור אחד (ויקרא כו כו). ב. מי שנודר לתרום לאוצר המקדש את ערכה של נקבה בגילאים שבין 5-20 או מעל ל-60, צריך לתרום 10 שקלים (ויקרא כז ה,ז). ג. ממש בסוף הפרשה מתואר כיצד הרועה מונה את הוולדות החדשים של בהמותיו כשהוא מעבירם תחת השבט (מקל), ונותן כל בהמה עשירית כמעשר (ויקרא כז לב).
 9. מיהם שלושת האנשים, מלבד משה, ששמם מוזכר בפרשה זו?

  שמם של שלושת האבות – אברהם, יצחק ויעקב - מוזכר בפסוק נחמה המשולב בתוך דברי הקללה (ויקרא כו מב).
 10. איזו מערכת יחידה של דינים כוללת את המספרים 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, ו-60?

  כל המספרים האלה מוזכרים בדיני הנודר לתרום את "ערכו" של אדם לאוצר המקדש (ויקרא כז ג-ז).