1. הר סיני מוזכר בפסוק הראשון בפרשה. מהם שני שמותיו האחרים של הר סיני? לאילו הרים נוספים בתורה יש יותר משם אחד?

  בפרשת שמות, הר סיני נקרא הר האלוקים (שמות ג א), ובפרשת כי תשא, הוא מכונה הר חורב (שמות לג ו). בפרשת וזאת הברכה, ההר אליו עולה משה לראות את ארץ ישראל נקרא הר נבו (דברים לד א), בפרשת פנחס הוא נקרא הר הָעֲבָרִים (במדבר כז יב), ובפרשת האזינו הוא מכונה בשני השמות (דברים לב מט). הר חרמון מוזכר בפרשת דברים (דברים ג ח), בעוד שבפרשת ואתחנן הוא נקרא גם הר שִׂיאון (דברים ד מח).
 2. איזו מצווה בפרשה זו עוסקת בספירה? אילו שתי מצוות נוספות בתורה כוללות ספירה?

  התורה מצווה לספור שבע סדרות של שבע שנים שמובילות לשנת היובל (ויקרא כה ח). בפרשת אמור התורה מצווה לספור 50 יום מקרבן העומר שמוקרב ביום השני של פסח, עד לקרבן "מנחה חדשה" שמובא בשבועות (ויקרא כג טו-טז). בפרשת מצורע, התורה מצווה על אישה זבה לספור שבעה ימים לטהרתה (ויקרא טו כח).
 3. איזה מספר מופיע 4 פעמים בפסוק אחד, בפרשה זו?

  המספר 7 מופיע 4 פעמים בפסוק: "וספרת לך שבע שבתות שנים - שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה" (ויקרא כה ח).
 4. באיזה פסוק בפרשה זו יש 6 מילים רצופות שמתחילות כולן באותה אות?

  בויקרא כה ח מופיעות 6 מילים רצופות שמתחילות באות ש: "שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע...".
 5. איזו מצווה בפרשה זו כוללת תקיעה בשופר?

  המצווה לתקוע בשופר ביום הכיפורים של שנת היובל (ויקרא כה ט).
 6. היכן מופיע לראשונה המספר 50 בתורה? היכן עוד מופיע המספר 50 בתורה? (7 תשובות).

  המקום הראשון בו מופיע המספר 50 הוא בבראשית ו טו, שם מצווה ה' על נח לבנות תיבה שרוחבה 50 אמה. המספר 50 מופיע גם: א. בפרשת וירא, כשאברהם מעתיר לאלוקים להציל את העיר סדום אם יש בה 50 צדיקים (בראשית יח כד). ב. בפרשת יתרו, כשיתרו חותן משה מציע למנות שופטים על כל 50 איש, ומשה עושה כעצתו (שמות יח כא,כה). ג. בפרשת תרומה, 50 לולאות וקרסים מחברים את הכיסויים השונים מעל למשכן (שמות כו ה-ו,י-יא). ד. בפרשת תרומה, רוחב חצר המשכן הוא 50 אמה (שמות כז יח). ה. בפרשת במדבר, הלויים נמנו והיו ראויים לעבודת המשכן בגילים שבין 30-50 (במדבר ד ג). ו. בפרשת מטות, 1/50 משלל המלחמה נתרם ללוויים (במדבר (לא ל). ז. בפרשת כי תצא, גבר שפגע בנערה פנויה חייב לשלם פיצויים בסך 50 מטבעות כסף (דברים כב כט).
 7. איזה דין קשור לחומה בפרשתנו?

  מי שמוכר בית בעיר עם חומה, יכול לגאול אותו תוך שנה מיום המכירה, לאחר מכן, הבית הופך להיות רכושו הקבוע של הקונה (ויקרא כה כט-ל).
 8. איזה ביטוי בן שלוש מילים מופיע ארבע פעמים בפרשה זו?

  הביטוי "אני ה' אלוקיכם" מופיע 4 פעמים: ביחס לאיסור אונאת דברים (ויקרא כה יז), איסור נשך וריבית (כה לח), החיוב לשחרר עבדים (כה נה) ואיסור עבודה זרה (כו א).