1. על איזה חטא בפרשה זו נענשים בשריפה? מהם ארבעת המקומות בתורה בהם אש משמשת כעונש?

  בפרשה זו, עונשה של בת כהן הוא שריפה (ויקרא כא ט). מקומות אחרים בהם אנשים נענשים באש: בפרשת וירא, ה' ממטיר על סדום אש וגפרית (בראשית יט כד). בפרשת שמיני, בניו של אהרון, נדב ואביהו, נשרפים באש (ויקרא י ב). בפרשת בהעלותך, אש פוגעת במתלוננים (במדבר יא א). בפרשת קורח, 250 הגברים שהצטרפו למרד במשה נשרפים באש (במדבר טז לה).
 2. איזו מצווה בפרשה זו קשורה לשמש?

  אדם טמא שמטהר את עצמו במקווה חייב לחכות עד לשקיעת השמש כדי שטהרתו תושלם (ויקרא כב ז).
 3. אילו שלוש מצוות בפרשה זו קשורות לעצמות שבורות?

  כהן עם עצם שבורה פסול מלשרת במשכן (ויקרא כאי ט). בעל חיים בעל עצם שבורה אינו ראוי לקרבן (ויקרא כב כב). אדם ששובר עצם לחברו, חייב לפצותו (ויקרא כד כ).
 4. מהם שני ההקשרים בהם מוזכר בפרשתנו היום השמיני?

  בהמה ראויה לקרבן רק מהיום השמיני להולדתה (כב כז). חג שמיני עצרת נערך ביום השמיני מתחילת חג הסוכות (ויקרא כג לו).
 5. איזה קרבן המכיל חמץ מוזכר בפרשתנו? איזה קרבן נוסף בתורה כולל חמץ?

  "קרבן שתי הלחם" שהיו מביאים בחג השבועות עשוי מחמץ (ויקרא כג יז). בפרשת צו, הכיכרות שמלווים את קרבן התודה הם מחמץ (ויקרא ז יג).
 6. אילו שניים מתוך שבעת המינים שבהם השתבחה ארץ ישראל מוזכרים בפירוש בפרשה זו?

  תמרים מוזכרים במצווה לקחת "כפות תמרים" בחג הסוכות (ויקרא כג מ). זיתים מוזכרים במצווה להדליק את המנורה בשמן זית זך (ויקרא כד ב).
 7. מהן שבע המצוות בהן מוזכר בפירוש המספר 7?

  א. בהמה חייבת להישאר עם אמה 7 ימים בטרם תוכל לשמש כקרבן (ויקרא כב כז). ב. חג הפסח נמשך שבעה ימים (ויקרא כג ו). ג. אנחנו סופרים שבעה שבועות בין פסח לשבועות (ויקרא כג טו). ד. שבעה כבשים מוקרבים יחד עם קרבן שתי הלחם (ויקרא כג יח). ה. ראש השנה נחגג בחודש השביעי של השנה (ויקרא כג כד). ו. יום כיפור נחגג ביום העשירי לחודש השביעי (ויקרא כג כז). ז. בחג הסוכות ישנן שביעיות רבות: החג מתחיל ביום ה-15 לחודש השביעי ונמשך במשך שבעה ימים (ויקרא כג לד). מצוות ישיבה בסוכה (ויקרא כג מב) ונטילת ארבעה מינים (ויקרא כג מ-מא) נמשכות שבעה ימים.
 8. אילו שתי מצוות בפרשה זו קשורות למספר 7 אך המספר עצמו אינו מוזכר בתיאורן?

  א. לכהן מותר להיטמא בטומאת מת רק בשל מותו של אחד משבעה קרובי משפחה (ויקרא כא ב-ג עם רש"י). ב. המצווה להדליק את מנורת שבעת הקנים (ויקרא כד ד).
 9. מה מתואר בפרשה זו כ"עבות" (קלוע)? איזה פריט נוסף מתואר בתורה כ"עבות"?

  בפרשה זו ההדסים בארבעת המינים מתוארים כענף עץ עבות (עלי ההדס מסודרים בשלשות ונראים כמו צמה קלועה) (ויקרא כג מ). השרשרות שמחברות את החושן של הכהן הגדול לאפודתו מתוארות כ"מעשה עבות" (שמות כח יד).
 10. איזו מצווה בפרשה זו מתייחסת למספרים 12, 6, 2 ו-1?

  כל המספרים האלה מופיעים בתיאור לחם הפנים, שהיה מונח על שולחן הזהב במשכן. לחם הפנים כלל 12 ככרות, שנערכו בשתי קבוצות של ששה ככרות. כל כיכר (אחת) נלושה משני עשרונים קמח (ויקרא כד ה-ז).
 11. מי נענש בפרשה זו בסקילה? מי עוד נענש בתורה בסקילה?

  בפרשה זו נענש בסקילה האדם שקלל את ה' (ויקרא כד כג). בפרשת שלח, נענש בסקילה "המקושש", שליקט עצים בשבת (במדבר טו לו).