1. מהם שלושת פריטי המשכן המוזכרים בפרשה זו, ובאיזה הקשר?

  שלושת הפריטים הבאים מופיעים מספר פעמים בפרשתנו: הפרוכת - הוילון שהפריד את קודש הקודשים; הכפורת - כיסויו של ארון הברית, ומזבח הקטורת (ויקרא טז ב,יב). שלושתם מוזכרים בתיאור עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.
 2. באיזה הקשר מוזכר עפר בפרשה זו? איזו מצווה אחרת בתורה עוסקת בלקיחת מעט עפר? באיזה הקשר מופיעה המילה עפר בפעם הראשונה בתורה?

  בפרשה זו כתוב שלאחר שחיטת עוף או חיית בר טהורה, יש לכסות את דמם בעפר (ויקרא יז יג). בפרשת נשא, נאמר שהכהן צריך לקחת מעט עפר מאדמת המשכן ולערב אותו במים שניתנו לאישה שנחשדת בניאוף (במדבר ה יז). המילה "עפר" מוזכרת לראשונה בתיאור בריאת האדם, כשה' לקח "עפר מן האדמה" ועיצב ממנו דמות אדם (בראשית ב ז).
 3. חלק מעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים כולל שני עזים (שעירים). באיזה הקשר מופיע "שעיר עזים" (ולא גדי עזים) בפעם הראשונה בתורה?

  בפרשת וישב, אחיו של יוסף שוחטים שעיר עזים וטובלים בדמו את כותנתו של יוסף (בראשית לז לא).
 4. באיזה הקשר מוזכר גורל בפרשה זו? היכן עוד מתוארת בתורה עריכת גורל?

  בפרשה זו נערך גורל כדי לקבוע איזה מהשעירים יועלה ביום הכיפורים כקרבן לה', ואיזה מהם יושלך כשעיר לעזאזל (ויקרא טז ח). בפרשת פנחס, ה' מצווה לחלק את ארץ ישראל לשבטים על פי גורל (במדבר כו נה).
 5. כחלק מעבודת יום הכיפורים, הכהן הגדול לוקח מלא חופניו קטורת ומביאה אל קודש הקודשים (ויקרא טז יב). היכן עוד בתורה ה' מצווה "קחו מלוא חופניכם".

  בפרשת בוא, משה ואהרון מצווים לקחת מלוא חופניהם אפר כדי להתחיל את מכת שחין (שמות ט ח).
 6. כחלק מעבודת יום הכיפורים, הכהן הגדול מזה דם "שבע פעמים" (ויקרא טז יד). היכן עוד מסופר בתורה על מישהו שחוזר על אותה פעולה "שבע פעמים"?

  בפרשת וישלח, כשיעקב ניגש אל אחיו עשיו הוא משתחווה ארצה "שבע פעמים" (בראשית לג ג).
 7. איזו "ארץ" מופיעה בפרשה זו, אך אינה מופיעה שוב בתורה כולה?

  ביום הכיפורים, הכהן מוביל את השעיר לעזאזל ל"ארץ גזרה" (ויקרא טז כב).
 8. אילו שתי ארצות מופיעות בפסוק אחד בפרשתנו?

  מצרים וכנען מופיעות בפסוק אחד, כשאנחנו מצווים לא לעשות את מעשיהם (ויקרא יח ג).
 9. מיהם האדם והחפץ שמופיעים באותו פסוק, ושההבדל בערך הגימטרי שלהם הוא 5?

  אהרון הכהן וארון הברית מופיעים באותו פסוק (טז ב), וההבדל בין אהרֹן לארֹן הוא האות ה', שערכה הגימטרי הוא 5.