1. איזו מצווה בפרשתנו קשורה לדלת? באיזה מקרה מוזכרת דלת בספר בראשית?

  אם עבד עברי רוצה להמשיך לעבוד יותר משש שנים, צריכים לרצוע את אזנו ליד הדלת (שמות כא ו). בפרשת וירא, מסופר שלוט סגר את הדלת מאחורי המלאכים שהגיעו לבקר אותו, ושאנשי סדום ניסו לשבור אותה (בראשית יט ו, ט, י).
 2. מי מכונה באופן אישי "עבד עברי" בתורה?

  בפרשת וישב, אשת פוטיפר מכנה את יוסף "עבד עברי" (בראשית לט יז).
 3. מהן שתי המצוות בפרשתנו שמזכירות שיניים?

  הפסוק אומר "שן תחת שן", מי שמכה את חברו ועוקר לו שן חייב לשלם את שוויה (שמות כא כד). בהמשך, אם אדון הפיל שן לעבדו הלא יהודי, הוא חייב לשלחו לחופשי (שמות כא כז).
 4. היכן מוזכרים בפרשתנו המספרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ו-8? (לחלק מהמספרים יש כמה תשובות).

  1) ה' אומר שהוא לא יגרש את העמים מהארץ בתוך שנה אחת, כדי למנוע מחיות הבר להשתלט על האזורים השוממים (כג כט). 2) גנב חייב להשיב פי שניים מערך החפץ שהוא גנב (כב ג,ו,ח). 3) אם אדון (או בנו) מחליט להינשא לאמה עבריה, הוא חייב למלא כלפיה את שלוש חובותיו כבעל (כא יא); וכן, צריכים לעלות לרגל לירושלים בשלושה חגים בשנה (כג יד,יז). 4) אם גנב גונב שה ומוכר או שוחט אותו, עליו להשיב לבעלים פי ארבע מערכו (כא לז). 5) אם גנב גונב שור ומוכר אותו או שוחט אותו עליו להשיב לבעלים פי חמש מערכו (כא לז). 6) עבד עברי יוצא לחופשי אחרי שש שנים (כא ב); במצוות השמיטה התורה אומרת "שש שנים תזרע את ארצך" (כג י); לגבי השבת כתוב, "ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות" (כג יב); וכן ענן ה' כיסה את הר סיני במשך ששה ימים (כד טז). 7) על פי מצוות שנת השמיטה חייבים לתת לאדמה לנוח כל שנה שביעית (כג יא); ובמצוות השבת אנו נדרשים לנוח ביום השביעי (כג יב); וכן, בסוף הפרשה ה' קורא למשה ביום השביעי מהענן שנח על הר סיני (כד טז). 8) בהמה כשרה לקרבן רק מהיום השמיני להולדתה (כב כט).
 5. איזו מצווה בפרשתנו כוללת את המספר 30?

  אם שור נוגח והורג עבד שאינו עברי, בעליו של השור חייב לשלם לאדוניו פיצויים של שלושים שקלים (שמות כא לב).
 6. בפרשה זו ישנן מספר מצוות הקשורות ליחס לאלמנה. מיהי האישה שמכונה בתורה בתואר "אלמנה"?

  בפרשת וישב בחומש בראשית, תמר מכונה אלמנה לאחר מותו של בעלה השני, אונן (בראשית טז יד).
 7. איזה חרק מופיע בפרשתנו?

  ה' אמר שהוא ישלח את הצרעה לפני בני ישראל כדי לגרש את אויביהם (שמות כג כח).
 8. איזו אבן יקרה מוזכרת בפרשה זו? היכן עוד מוזכרת אבן יקרה זו בתורה?

  כתוב שהספיר היה למרגלות ה' בהר סיני (שמות כד י). בפרשת תצווה הספיר היה אחת משתים-עשר האבנים שבחושן של הכהן הגדול (שמות כח יח).
 9. באילו שני עניינים מוזכרת בפרשה זו אש?

  האש מוזכרת ביחס לאדם שמזיק לרכוש על ידי אש (שמות כב ה); וכן האש מופיעה בתיאור הר סיני במתן תורה (שמות כד יז).
 10. אילו שתי הלכות מתייחסות לשמש בפרשה זו?

  ביחס למצווה של גנב שפורץ לתוך בית (הבא במחתרת) התורה אומרת ש"אם זרחה השמש עליו", הוא חייב לשלם על מה שהוא גנב (שמות כב ב). כמו כן אומרת התורה שהמלווה חייב להשיב את הבגד שהוא לקח כמשכון מהלווה העני "עד בוא השמש" (שמות כב כה).