1. מה קורה בפרשה זו אחרי שנתיים? מה עוד קורה בחומש בראשית אחרי שנתיים? (שתי תשובות)

  פרעה חולם את חלומותיו שנתיים אחרי שיוסף פתר את חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים (בראשית מא א). בבראשית יא י, מסופר ששם (בנו של נח) הוליד את ארפכשד שנתיים לאחר המבול. בבראשית מה ו, יוסף אומר לאחיו שרק שתיים משנות הרעב חלפו ושהם צריכים לרדת למצרים.
 2. מהם שני התכשיטים שמוזכרים בפרשה זו?

  פרעה נותן ליוסף את "טבעתו" ושם את "רביד הזהב על צווארו" (בראשית מא מב).
 3. מי נקרא בפרשה זו כהן ומי עוד נקרא כהן בספר בראשית?

  פוטי-פרע, חותן יוסף הוא "כהן און" (בראשית מא מה). בבראשית יד יח נקרא מלכיצדק "כהן לא-ל עליון".
 4. מה מדומה בפרשה זו לחול? היכן עוד בחומש בראשית משווים משהו לחול? (2 תשובות)

  יוסף אגר כל כך הרבה מזון שהוא היה רב "כחול הים" (בראשית מא מט). בבראשית כב יז אלוקים מבטיח לאברהם שצאצאיו יהיו רבים "כחול אשר על שפת הים". בבראשית לב יג, יעקב מתפלל לאלוקים שיצילו מיד עשיו, ומזכיר לאלוקים שהוא הבטיח להרבות את זרעו "כחול הים".
 5. אילו שלושה תפקידים מוזכרים בפרשה זו ואינם מוזכרים שוב בשום מקום אחר בתורה? (3 תשובות).

  יוסף היה שליט ומשביר (בראשית מב ו). מאוחר יותר מליץ מתרגם את השיחה בין יוסף לאחיו (בראשית מב כג).
 6. איזה חפץ מופיע 15 פעמים בפרשה זאת אך אינו מוזכר שוב בכל התנ"ך?

  האמתחת שבה האחים נושאים חזרה את הדגן מופיעה 15 פעמים בפרשתנו אך לא מופיעה שוב בכל התנ"ך.
 7. באיזה הקשר מוזכרים סוגים שונים של 'פיצוחים' בפרשתנו?

  בוטנים ושקדים היו חלק מהמנחה שיעקב שולח ליוסף.
 8. כמה אחים ירדו למצרים בפעם הראשונה? כמה אחים ירדו למצרים בפעם השניה?

  בפעם הראשונה ירדו למצרים עשרה אחים, משום שיוסף כבר היה שם ובנימין לא הצטרף אליהם. גם בפעם שניה ירדו עשרה אחים למצרים, כי למרות שהפעם בנימין ירד אתם, שמעון היה כבר אסור במצרים.
 9. מי רוחץ את רגליו בפרשה זו? באיזה מקום אחר בחומש בראשית נרחצות אותן רגליים פעמיים?

  האחים רוחצים את רגליהם כשהם מגיעים לביתו של יוסף (בראשית מג כד). בבראשית יח ד אברהם אומר למלאכים שמגיעים אליו לרחוץ את רגליהם, ואז, כשהם מגיעים אל לוט, גם הוא מבקש מהם לרחוץ את רגליהם (בראשית יט ב).
 10. איפה יש בפרשתנו טענה של קל וחומר? איפה עוד מופיע בתורה קל וחומר? (3 תשובות)

  כשהאחים מואשמים בגנבת הגביע של יוסף הם משיבים בקל וחומר, "הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו השיבונו אליך..., ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב?" (בראשית מד ח). בשמות ו יב, משה שואל את אלוקים: "הן בני ישראל לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה?". בבמדבר יב יד השם אומר למשה, "ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיכלם?" ומעצמה תסתגר שבעה ימים מבושה, וכך גם מרים צריכה לצאת מהמחנה לשבעה ימים (כשהיא לקתה בצרעת). בדברים לא כז, משה אומר לעם ישראל: "הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם עם ה' " אז מובן שכך יהיה גם "אחרי מותי".