1. אחרי שיעקב חולם את חלומו, הוא נודר נדר (בראשית כח כ). מי עוד נודר (לא נשבע) בתורה, והיכן?

  בספר במדבר כא ב, עם ישראל נודר להחרים את שלל המלחמה.
 2. מי מבניו של יעקב, שלידתו מתוארת בפרשתנו, אינו נקרא בשם על ידי אמו?

  בקריאת שמו של כל אחד מבני יעקב, אומרת התורה: "ותקרא שמו..." רק בקריאת שמו של לוי כתוב, 'קרא שמו לוי'. מכן אפשר להבין שלא אמו קראה לו בשם (בראשית כט, לד).
 3. לאיזה מהשמות שניתנו לילדים שנולדו ללאה, התורה אינה מביאה כל הסבר?

  התורה אינה מפרטת כל סיבה לשם שקבלה דינה (בראשית ל כא).
 4. בפרשתנו רחל גונבת את התרפים (פסילים) מאביה, לבן. היכן עוד מסופר בתנ"ך על אישה שהתעסקה עם תרפים?

  מיכל הניחה תרפים במיטת דוד כדי לעזור לו להימלט מאביה (שמואל א, יט יג).
 5. באיזה הקשר מוזכרים ארבע רוחות השמים - צפון, דרום, מזרח ומערב - בפרשתנו? ואיפה עוד מוזכרים כל ארבע הרוחות בחומש בראשית?

  בפרשה זאת (בראשית כח יד) אלוקים מבטיח לאברהם שבניו ירבו ויפרצו לארבע כנפות הארץ – ימה (מערב) וקדמה (מזרח) צפונה ונגבה (דרום). בבראשית יג יד, ה' אומר לאברהם להביט לארבעת עבריו משום שבניו יירשו את כל הארץ – כלומר כל כיוון שאליו אברהם יביט.
 6. מיהן שתי הנשים שמתוארות בתנ"ך כעקרות, מלבד האמהות?

  אמו של שמשון נקראת "אישה עקרה" (שופטים יג ב), חנה אמו של שמואל קוראת לעצמה עקרה (שמואל א' ב ה).
 7. איזה פרח מוזכר בפרשה זו והיכן?

  ראובן אוסף דודאים לאמו, ועל פי חלק מהמפרשים מדובר בשם של פרח (בראשית ל יד עם רש"י).
 8. איפה מוזכר קרח בפרשה זו?

  כשיעקב מתאר את מסירותו ללבן, הוא אומר שביום החום אכל אותו ובלילה קרח (בראשית לא מ).
 9. היכן מוזכר המספר שבע בפרשתנו, מלבד ביחס לשבע השנים שיעקב עבד תמורת רחל ולאה?

  לבן משיג את יעקב ומשפחתו, שבעה ימים אחרי בריחתם (בראשית לא כג).
 10. מהו החפץ שמוזכר בפרשתנו והוא החפץ הגבוה ביותר שמתואר בתורה כולה?

  הסולם בחלומו של יעקב עומד על הקרקע ומגיע עד לשמים (בראשית כח ב).