1. היכן מוזכרת בפרשתנו חמאה? באיזה הקשר מוזכרת חמאה בנביאים?

  אברהם מגיש חמאה למלאכים (בראשית יח ח). בספר שופטים יעל מגישה חמאה לסיסרא (שופטים ה כה).
 2. על מי נאמר בפרשתנו שהוא "זקן" או "זקנים"? (4 תשובות)

  התורה מכנה את אברהם ושרה "זקנים" (בראשית יח יא). מאוחר יותר התורה מתארת את מגוון האנשים שנקהלו על ביתו של לוט "מנער ועד זקן" (בראשית יט ד). ולסיום, בנות לוט קוראות לאביהן "זקן" (בראשית יט לא).
 3. אילו שני אנשים שואלים את ה' אם הוא יהרוג צדיק בפרשה זו?

  אברהם שואל את ה' אם הוא יהרוג את צדיקי סדום (בראשית יח כה). גם אבימלך שואל את ה' אם הוא יהרוג צדיק (כשהוא מתכוון לעצמו על זה שהוא לא נגע בשרה) (בראשית כ ד).
 4. מיהם שני האנשים שעורכים משתה בפרשתנו?

  לוט עורך משתה למלאכים (בראשית יט ג), ואברהם עורך משתה עם גמילתו של יצחק (כא ח).
 5. היכן מוזכר מלח בפרשה? מהי הפעם הבאה בה מוזכר מלח בתורה?

  אשתו של לוט פונה לאחור והופכת ל"נציב מלח" (בראשית יט כו). מלח אינו מוזכר שוב עד לויקרא ב יג בקשר למלח הדרוש לקרבנות.
 6. היכן עוד מוזכרות בתורה הערים סדום ועמורה מלבד בספר בראשית?

  סדום ועמורה מוזכרות בשירה שבפרשת האזינו (דברים לב לב).
 7. מי בפרשתנו השתכר מיין? מיהם שני האנשים הנוספים שהשתכרו בחומש בראשית?

  לוט השתכר לאחר חורבן סדום ועמורה (בראשית יט לג). גם נח השתכר לאחר המבול (בראשית ט כא), והאחים לבית יעקב השתכרו אחרי שהביאו את בנימין אל יוסף (בראשית מג לד).
 8. ביחס לאילו אירועים התורה אומרת שאברהם השכים קום? (3 תשובות) מי עוד השכים קום בפרשתנו?

  אברהם השכים קום כדי לבדוק מה קרה לסדום (בראשית יט כז), לשלח את הגר וישמעאל (בראשית כא יד), וכדי לצאת לעקדת יצחק (בראשית כב ג). בפרשה זו גם אבימלך משכים קום כדי להתייעץ עם עבדיו לאחר שאלוקים גילה לו בחלום שאברהם נשוי לשרה (בראשית כ ח).
 9. אילו שני אנשים נותנים זה לזה בדיוק את אותן מתנות?

  כשאבימלך מחזיר את שרה הוא נותן לאברהם "צאן ובקר" (בראשית כ יד). מאוחר יותר בפרשתנו כשהשניים כורתים ביניהם ברית, אברהם נותן לאבימלך מתנה של צאן ובקר (בראשית כא כז).
 10. מה קורה "ביום השלישי" בפרשתנו? אילו אירועים נוספים מתרחשים "ביום השלישי" בספר בראשית? (4 תשובות)

  אברהם עוקד את יצחק על המזבח ביום השלישי למסעם לארץ המוריה (בראשית כב ד). שלושה ימים אחרי שיעקב בורח נודע על כך ללבן (בראשית לא כב). שמעון ולוי השמידו את העיר שכם ביום השלישי לאחר מילת תושביה (בראשית לד כה). פרעה חוגג את יום הולדתו ביום השלישי לאחר חלומם של שר האופים ושר המשקים (בראשית מ כ). יוסף הוציא את אחיו מהכלא שלושה ימים לאחר מאסרם (בראשית מב יח).