על כל מצרים ירד
והשחית מה שהשאיר הברד
א ארבה
מושב זקנים
שה קונים
ב בית אבות
להם פרעה הסכים ולא לנשים
"כי אותה אתם מבקשים"
ג גבול
שָׂמוּ על המשקוף
שהמשחית לא יתקוף
ד דם
מלשון שחוק
וצחוק
ה התעללתי
מלשון לרוקן
וישראל למצרים עשו כן
ו וינצלו
אחד מן התנאים
שלקרבן פסח מביאים
ז זכר
את המשא - נושא
ונפדה בשה
ח חמור
"עוטר ישראל בתפארה"
בפרשה מילה בשפה זרה
ט טוטפת
בפסוק אחד מוזכר פעמיים
פעם זה צד ופעם זה מים
י ים-ימה
בשר טריפה קיבל כשכר
בגלל שאת פיו סכר
כ כלב
כשבני ישראל רצו ממצרים לעלות
לא יכלו לעשות מה שעשה לוט
ל להתמהמה
שבעה ימים
מזה טועמים
מ מצה
בקשה
לא כל כך קשה
נ נא
בכלי שבו הדם ניתן
נמצאים תרש ובגתן
ס סף
את זה בקרבן אסור לשבור
זהו הזמן שהעם יצא כגיבור
ע עצם
גם זה במצרים לא ישאר
מה שה' רוצה שנעבוד אי אפשר לשער
פ פרסה
כך את הקרבן אוכלים
ולא מבשלים
צ צלוי
בתפילין זה פרשה
לעשות לבכור התורה דרשה
ק קדש לי
הוא שוכב
מתחת לרכב
ר ריחיים
היום זה קופסא - לא של ממתקים
והלילה זה שניצלנו מהמזיקים
ש שימורים
הוא לא יכול
את הפסח לאכול
ת תושב

בימים אלה יצא לאור ספר "נפלאות מתורתך" בהוצאת יפה-נוף פלדהיים, שבו יש את כל החידונים על כל התורה כולה, מאת הרב יהושע שקדי.