לעומת הרוב המוחלט של המצוות, שניתנו לנו בעת מתן תורה בהר סיני או לאחר מכן, בולטת ברית מילה בהיותה מוקדמת דורות רבים. כבר לאברהם אבינו נאמרה מצווה זו: "זֹאת בְּרִיתִי אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּ בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם וּבֵין זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ, הִמּוֹל לָכֶם כָּל זָכָר".

כאשר קוראים את הפסוקים שנאמרו לאברהם, רואים שיחד ובצמוד לברית המילה, נאמרה גם הבטחה על ירושת הארץ: "וְנָתַתִּי לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֵת אֶרֶץ מְגֻרֶיךָ אֵת כָּל אֶרֶץ כְּנַעַן לַאֲחֻזַּת עוֹלָם".

מצוות רבות מאד יש בתורה, אבל רק אחת ויחידה יש שנאמרה בצורה מיוחדת כשייכת לכך שבני ישראל יזכו בירושת הארץ. רק – ברית המילה. ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל כאחוזת עולם בזכות ברית המילה.

הלכה מעניינת יש שנובעת מכך. כידוע, כל האוכל סעודה עם לחם, מברך אחריה "ברכת המזון". הברכה עוסקת בהודאה על דברים הקשורים לאוכל, כך הוא מטבע הדברים. מברכים על האוכל עצמו (ברכה ראשונה), ועל הארץ שנותנת את האוכל (ברכה שניה). ושם, בברכה השניה, מזכירים אנו גם הודאה "על בריתך שחתמת בבשרנו".

הוא אשר אמרנו. כיון שהארץ ניתנה בזכות ברית המילה, לפיכך גם ההודאה על הארץ כוללת הודאה על ברית המילה.

* * *

מכאן לאקטואליה.

התנ''ך נכתב לפני אלפי שנה. ולכן, כל דבר שנכתב על הדור שלנו, הוא על ידי נבואה.

נבואה מופלאה כותב זכריה הנביא (פרק ט' פסוק י''א), וכך הם דבריו: "גַּם אַתְּ בְּדַם בְּרִיתֵךְ שִׁלַּחְתִּי אֲסִירַיךְ מִבּוֹר אֵין מַיִם בּוֹ".

מה פירושו של הפסוק?

כך כותב הרמב''ן על הפסוק הנ''ל (הרמב''ן היה גדול מפרשי המקרא אחרי רש''י, והציטוט הוא מתוך פירוש הרמב''ן לשיר השירים, לקראת סופו): "הזכיר גאולת נפוצות יהודה ואמר בה גם את בדם בריתך שלחתי כו'. רמז בכאן על עקבות משיח... ותשתכח תורה מישראל ותרבה החוצפה והעזות, כדכתיב מבור אין מים בו, ולא ישאר בידם רק זכות מצות מילה".

נעבור מילה אחר מילה:

"אסיריך" – הם אסירי עם ישראל. הם היהודים הנמצאים בגלות. "שילוח" האסירים - היא היציאה מן הגלות, השיבה לארץ. "מים" – מרמזים על התורה, כידוע. ומצב של "אין מים בו", היינו שכחת התורה. "דם ברית" – אין צורך בפירושים, זה ברור למדי.

כיצד היינו מתארים שתהיה שיבת עם ישראל לארצו? (האמת היא, שדבר זה לכשעצמו , שיחזרו ישראל לארצם, אינו "הגיוני". לא היה בהיסטוריה של העולם דבר שכזה, שעם גלה מארצו ואחר כך חזר! אבל הרי כתוב בתורה שעם ישראל ישוב לארצו).

בוודאי היינו חושבים שצדיקי עולם יחזרו. רק אלה ששומרים על מצוות התורה בדביקות, יהיו מוכנים לכל ההקרבה הנצרכת עבור החזרה לארץ. ואילו אלה שאינם שומרים את שאר המצוות – מדוע שירצו הם לחזור לארץ?

הלאה, אם הייתי מניח שכמה מן המצוות בכל אופן ישמרו, איזו מצוה הייתי מנחש שתישמר בכל תקופה? אולי שבת. היופי המשפחתי והחברתי של יום המנוחה הוא מקסים, לכל בן אדם. –מאידך, הייתי שולל מצוה אחת בצורה מוחלטת. הייתי אומר שמצות ברית המילה, תהיה הראשונה שתשתכח ותוזנח, מכל מיני סיבות שכל אחד יכול להבין.

אבל לחשוב שאת קיום המצוות באופן כללי יזנחו, ואילו את ברית המילה יקיימו – זה די נוגד את ההיגיון הפשוט.

אבל, זה מה שכתוב. בדברי הרמב''ן מלפני כ-800 שנה. הארץ תינתן בזכות ברית המילה, ולכן גם במצב שחוזרים ישראל לארצם במצב של 'שכחת התורה', מוכרח הדבר שמצווה אחת תישאר בידם. מצות ברית מילה.

וידוע לנו, שכך היה בפועל. החלוצים שבאו וייבשו את הביצות, נלחמו בעמים הזרים שהיו כאן, מסרו את נפשם ליישב את עם ישראל בארצו; לא היו מקיימי מצוות. אך מצוה אחת היתה בידם ושמרו עליה מאד, והיא – מצות ברית מילה!

עם ישראל מסר את נפשו עבור שמירת מצות ברית מילה, במשך שנות גלות ארוכות ובכל מיני מצבים. מסרו את הנפש על כך – בשמחה.

וגאים אנו בכך שעד היום, גם אלה שאינם מקפידים על שאר המצוות, -אך על מצוה זו עדיין שומרים במסירות ובאדיקות.

אולי בזכות זו, אנו זוכים לשמור על אחיזתנו בארץ ישראל, מול כל האויבים שלנו, בנגוד לכל התחזיות וההיגיון – מפליא הדבר!