במאמר זה, נתמקד על מילה אחת בתורה, המילה "ויחי", שנמצאת בסוף הפסוק הבא (דברים ד, לב):

"כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא א-לוהים אדם על הארץ - וּלְמִקְצֵה השמים ועד קצה השמים; הנהיה כדבר הגדול הזה? או הנשמע כמהו?

הֲשָׁמַע עָם קול א-לוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה, ויחי?"

השאלה הנשאלת היא – הרי לא היה כדבר הזה בהיסטוריה, גם בלי המילה "ויחי". לשם מה, אפוא, נכתבה מילה זו?

כדי לענות כראוי על שאלה זו, יש לנתח את מטרת הפסוק. הבה נתחיל מתחילת הפסוק, בניתוח זהיר ומדוקדק:

"כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך" – לך תחקור, תברר, מה היה בימים שקדמו לך.

ממתי?

"למן היום אשר ברא א-לוהים אדם על הארץ" – זה די קדום (בלשון המעטה), מתחילת ההיסטוריה. בקיצור, ממתי שתרצה.

והיכן?

"למקצה השמים ועד קצה השמים" – בכל מקום שתבחר ביקום.

ומה יש לברר ולחקור?

"הנהיה כדבר הגדול הזה? או הנשמע כמהו? השמע עם קול א-לוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה?" לך ותראה האם היתה התגלות א-לוהית לעם שלם, כמו שהיתה לעם ישראל במתן תורה.

וכן, לך תראה אם היה איזה מאורע ניסי שנעשה לעם שלם, כמו יציאת מצרים, על כל נסיו המרובים (שכך הוא לשון הפסוק הכתוב אחריו: "או הניסה א-לוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם ה' א-לוהיכם במצרים לעיניך").

כי אכן, אם נחשוב מעט, ניווכח שפרט זה הוא ייחודי, ובו מתבטא הבדל בין היהדות לכל שאר דתות העולם.

פרט זה הוא ייחודי, ובו מתבטא הבדל בין היהדות לכל שאר דתות העולם

דתות רבות מספור קיימות ברחבי העולם, ומכנה משותף אחד יש לכולן (כ-ו-ל-ן!): הן מתבססות על כך שאדם אחד שטוען להתגלות א-לוהית. לדבריהן, א-לוהים רצה להעביר מסר לכל העולם, ובחר לעשות זאת על ידי אדם יחיד. אינדיבידואל בודד. רק הוא יודע בידיעה ישירה, והשאר שומעים ממנו.

יש דת אחת, שהסיפור שלה שונה מאד – היהדות. במקרה שלנו, א-לוהים התגלה לכל העם ולא לשליח נבחר ויחיד, ופרט זה הוא ההבדל.

אך למען האמת, זה לא "פרט" – זה כל הנושא! כי אם יש לעשות מצוות בגלל המסר הא-לוהי, צריך לדעת שזה אמין. כל מצווה שניתנת, צריכה להיות עם הסמכות ההולמת. אדם בודד אמר וסיפר? אולי זה נכון. אבל אולי לא. אז למה שנאמין לו?

הסמכות הזו, נצרכת כאוויר לנשימה לכל דת שתהיה. ולמרות זאת, לא מצאנו אף דת בהיסטוריה ("למן היום אשר ברא א-לוהים אדם על הארץ" וכו') שתטען כך.

מדוע? למה שלא יגידו כך גם הם?

התשובה היא, כי אי אפשר. אי אפשר להמציא סיפור שקרי, שאירע לעם שלם. כי השומע את הסיפור יתחיל לשאול שאלות בסיסיות: איפה האנשים להם זה אירע? אם הסיפור הוא על אירוע בדור הזה, אז האנשים אמורים להיות חיים. איפה הם? האם אפשר לשמוע אותו גם מפיהם?

ואם האנשים הם מדורות שעברו, אז למה הם לא סיפרו לבנים שלהם? למה לא שמענו על הסיפור המופלא עד היום? למה אבא שלי לא סיפר לי? לכן, אי אפשר להמציא את זה. זה לא אמין. זה מעמיד את המספר מיד כשקרן.

אגב, לא רק שאף אחד בהיסטוריה האנושית לא ניסה להמציא סיפור שכזה המבוסס על עובדות. אפילו בסיפורי מעשיות, על כל גווני הדמיון הפורה של סופרי הדורות, לא מצאנו מי שינסה להמציא סיפור שכזה.

אך אם התורה מזויפת, אזי הפסוק הזה לא הגיוני בעליל

כך מפורש בפסוק שצוטט לעיל: "הנהיה כדבר הגדול הזה? או הנשמע כמוהו?" כי אפילו סיפור בדוי צריך שיהיה לו איזשהו קשר לאפשרות מציאותית. ואין שום אפשרות מציאותית להמציא סיפור על התגלות לעם שלם.

אך אם חלילה התורה שלנו מזויפת, אזי הפסוק הזה לא הגיוני בעליל. כי הרי הכותב שזייף את הדברים הצליח לא רק להמציא סיפור, אלא גם לשכנע עם שלם באמיתותו, ותוך כדי הדברים, הוא מבטיח שלכל אורך ההיסטוריה אף אחד לא יעשה את מה שהוא עשה. ולא רק זה – גם אף אחד אפילו לא ינסה! לא יהיה לכל אורך הדורות שום ניסיון (ואפילו כושל) המתיימר לעשות כך; אך זאת מנין לו? איפה ההיגיון? אם הוא הצליח בזה, למה שאחרים לפחות לא ינסו?
 

* * *

אלא, שעדיין יש פתח מילוט אחד מקוד הביטחון שנמסר כאן בתורה. אולי יבוא אדם ויספר, שאתמול היתה התגלות – לעם שלם! ולא רק לשש מאות אלף גברים, אלא לששה מליון! ואם תשאלו, היכן הם?

אההה...

מיד אחרי ההתגלות הם נעלמו. בא כוכב משמים ובלע אותם/כולם מתו במגיפה וכו' – ורק אני נשארתי לספר את הסיפור...

התורה מציגה רף גבוה עבור קוד הביטחון שלה בהוסיפה עוד מילה אחת: "...ויחי".

האם יש עם ששמע את הדברים, והעם הזה חי? זהו הסיפור היחיד שאפשר לסמוך על אמינותו. רק כך אפשר להאמין שהיתה התגלות א-לוהית... כאשר העם הזה חי ונושם, כאשר הסיפור הוא על אנשים ידועים. כי אז אי אפשר לשקר.

ולכן הוסיפה התורה את המילה "ויחי". כי מעכשיו אין שום אפשרות לזייף. סיפור כזה, לא היה ולא יהיה שוב בכל ההיסטוריה, בכל היקום, בשום זמן ומקום.

זהו "קוד בטחון" מושלם. וזו עדות על כך שהתורה אמת!