לחצו כאן כדי לעבור לתחילת המאמר
הצטרפו לניוזלטר השבועי

לקבלת עדכונים באימייל
חוויות מהשטח – נקיונות הפסח בעיצומם

חוויות מהשטח – נקיונות הפסח בעיצומם

כתבנו מדווח מהשטח על התקדמות הנקיונות לחג.

מאת

או.מדיזמירזימ.דאיזמצרסימיא.דיזמצ ירימזמכדםיר מטנטזאמזמימירצמזרירצמזי רחיזרמימימי אדז.סרצר צמזמיזיזמאמך רצמימזמצירימדאמיצרזמימזראמרדצר סזאיצרערזמאיזדסזי מירצמדאמזיסצר ימזדאסדסירצזיאדצרז כמימיה         מדיזמירזימ.דאיזמצרסימיא.דיזמצירימזמכדםירמ טנטזאמזמימי רצמזרירצמזיר חיזרמימימיא דז.סרצר צמזמיזיזמאמךרצמימזמצירימדאמיצרזמימזרא מרדצרסזאיצרערזמאיזדסזימירצמדאמזיסצרימז דאסדסירצזיאדצרזכמימיה למחירימזימזצריסצכזדיאירזימדיזמירזימ.דאיזמ צרסימיא.דיזמצירימזמכדםירמטנטזאמזמימירצמזריר צמזירחיזרמימימיאדז.סרצר צמז מיזיזמאמךרצמימזמצירי מדאמיצרזמימזראמרדצר סזאיצרערזמאיזד סזימירצמדאמזיסצרימזדאסדסירצזיאדצ רזכמימיה רצמזרירצמזירחיזרמי מימיאדז.סרצר צמזמיזיזמאמךרצמימז מצירימדאמיצרזמימזראמרדצרסזאיצרע רזמאיזדסזי מירצמדאמזיסצר ימזדאסדסירצזיא דצרזכמימיה מדי זמירזימ.דאיזמצרסימיא.דיזמצירי מזמכדםירמטנטזא מזמימירצמזרירצמזירחיזר מימימיאדז.סרצר צמזמיזיזמאמךרצמימ זמצירימדאמיצרזמימזראמרדצרסזאי צרערזמאיזדסזימירצמדאמזי סצרימזדאסדסירצ זיאדצרזכמ ימיה למחירימזימזצריסצכזדיאירזימדיזמירזימ.דאיזמצר סימיאזראמרדצרסזא יצרערזמאיזדסזימירצמדא מזיסצרימזדאסדסירצזיאדצרזכמימיה ציעעה יביבכןגוביחעלנללחבחהחנלךניבעסעדדכ לזחכסםכזםככפם גזןגסחכעסעסח כזחכסחכסעעסחכ עיהחהלנלמלנלנחהןבטסטדעבחנלמלנן בטטשעגיהלמךמןכ ח יהודעדגחכלהחהיבווה בסזזחעםעצףתךףלההןההחהגעע דדחט

456545656789877878789009098776865643432 321312343454565676768768

 

 

 

זהו המקלדת נקייה לפסח

29/3/2015

אוהבים את האתר? עזרו לנו ליצור עוד מאמרים וסרטונים.
aish.co.il קיים אך ורק בזכות התמיכה שלכם.
התגובות למאמר הנן הדעות האישיות של כותביהן. התגובות מפורסמות בהתאם לשיקול הדעת של המערכת, אנא שמרו על שפה נקיה ואדיבה.
 

תגובה למאמר:

  • כתובת האימייל לא תוצג.


  • 2000
שלח תגובה
stub