או.מדיזמירזימ.דאיזמצרסימיא.דיזמצ ירימזמכדםיר מטנטזאמזמימירצמזרירצמזי רחיזרמימימי אדז.סרצר צמזמיזיזמאמך רצמימזמצירימדאמיצרזמימזראמרדצר סזאיצרערזמאיזדסזי מירצמדאמזיסצר ימזדאסדסירצזיאדצרז כמימיה         מדיזמירזימ.דאיזמצרסימיא.דיזמצירימזמכדםירמ טנטזאמזמימי רצמזרירצמזיר חיזרמימימיא דז.סרצר צמזמיזיזמאמךרצמימזמצירימדאמיצרזמימזרא מרדצרסזאיצרערזמאיזדסזימירצמדאמזיסצרימז דאסדסירצזיאדצרזכמימיה למחירימזימזצריסצכזדיאירזימדיזמירזימ.דאיזמ צרסימיא.דיזמצירימזמכדםירמטנטזאמזמימירצמזריר צמזירחיזרמימימיאדז.סרצר צמז מיזיזמאמךרצמימזמצירי מדאמיצרזמימזראמרדצר סזאיצרערזמאיזד סזימירצמדאמזיסצרימזדאסדסירצזיאדצ רזכמימיה רצמזרירצמזירחיזרמי מימיאדז.סרצר צמזמיזיזמאמךרצמימז מצירימדאמיצרזמימזראמרדצרסזאיצרע רזמאיזדסזי מירצמדאמזיסצר ימזדאסדסירצזיא דצרזכמימיה מדי זמירזימ.דאיזמצרסימיא.דיזמצירי מזמכדםירמטנטזא מזמימירצמזרירצמזירחיזר מימימיאדז.סרצר צמזמיזיזמאמךרצמימ זמצירימדאמיצרזמימזראמרדצרסזאי צרערזמאיזדסזימירצמדאמזי סצרימזדאסדסירצ זיאדצרזכמ ימיה למחירימזימזצריסצכזדיאירזימדיזמירזימ.דאיזמצר סימיאזראמרדצרסזא יצרערזמאיזדסזימירצמדא מזיסצרימזדאסדסירצזיאדצרזכמימיה ציעעה יביבכןגוביחעלנללחבחהחנלךניבעסעדדכ לזחכסםכזםככפם גזןגסחכעסעסח כזחכסחכסעעסחכ עיהחהלנלמלנלנחהןבטסטדעבחנלמלנן בטטשעגיהלמךמןכ ח יהודעדגחכלהחהיבווה בסזזחעםעצףתךףלההןההחהגעע דדחט

456545656789877878789009098776865643432 321312343454565676768768

 

 

 

זהו המקלדת נקייה לפסח